เขื่อนบางลาง

กฟผ. เขื่อนบางลาง ร่วมกับ อปต. และ หก-ปล. ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการ

    นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 10 พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมกับ นายมนตรี  ศรีพรหมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) พร้อมปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และนายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.) ร่วมมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ให้กับนายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และพลตรี สมชาติ  เปรมจิตต์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา (ผบ.ฉก.ยะลา) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.กับหน่วยงานภาครัฐภายนอกที่ต้องมีการประสานงานกันอยู่บ่อยครั้ง เมื่อวัน 15  ธันวาคม  2560

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์