เขื่อนบางลาง

กฟผ. เขื่อนบางลาง ร่วมกับ หก-ปล. ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา

นายคติ  ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ฯ ร่วมมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลา  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.กับหน่วยงานภาครัฐภายนอกที่ต้องมีการประสานงานกันอยู่บ่อยครั้ง ระหว่างวันที่ 1-10 มกราคม 2561

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์