กฟผ. เขื่อนบางลาง ร่วมกับ หก-ปล. ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา

นายคติ  ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ฯ ร่วมมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลา  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.กับหน่วยงานภาครัฐภายนอกที่ต้องมีการประสานงานกันอยู่บ่อยครั้ง ระหว่างวันที่ 1-10 มกราคม 2561

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์