เขื่อนบางลาง

กฟผ. เขื่อนบางลาง และ หก-ปล.  ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนบางลาง โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเขื่อนบางลาง ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักแยกแยะความถูกผิดและเป็นผู้ที่มีทัศนะคติในทางบวก โดยหมั่นเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ให้รู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มี นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 ในครั้งนี้

ในการนี้ มีนางวราทิพย์ อานันทนสกุล วิทยากรระดับ 11 ฝ่ายกิจการสังคม และนางศรีลดา  บุตรขวัญ ที่ปรึกษา ผวก.กฟผ. พร้อมคณะ นายมนตรี  ศรีสมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) ได้เดินทางมาส่งมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ บริเวณรอบเขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นของขวัญที่ได้จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมของฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) ตามโครงการ“ของขวัญวันเด็กจากใจพี่ กฟผ.-สู่น้องบางลาง” ด้วย

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 ปีนี้ ได้มีโรงเรียนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 โรงเรียน และมีเด็ก เยาวชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน  โดยภายในงานมีกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ จากโรงเรียนบริเวณรอบเขื่อน  ศูนย์การศึกษานอกระบบบันนังสตา  เยาวชนหน้าเขื่อน  หน่วยทหารพรานที่ 3310  และสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงาน ปปส.ภาค 9  ด้วย

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์