เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายอดุลย์  มูหะมัด  พนักงานวิชาชีพ ระดับ 10 แผนกบัญชีและการเงิน  นายกำซานี  มะเร๊ะ พนักงานวิชาชีพ ระดับ 7 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 ร่วมงานการกุศลมัสยิดเจาะบันตัง  หมู่ 9  ตำบลบันนังสตา  เพื่อหางบประมาณก่อสร้างมัสยิดและศูนย์การเรียนตาดีกาประจำมัสยิด ณ  มัสยิดเจาะบันตัง  หมู่ 9  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์