เขื่อนบางลาง

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายอดุลย์  มูหะมัด  พนักงานวิชาชีพ ระดับ 10 แผนกบัญชีและการเงิน  นายกำซานี  มะเร๊ะ พนักงานวิชาชีพ ระดับ 7 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 ร่วมงานการกุศลมัสยิดเจาะบันตัง  หมู่ 9  ตำบลบันนังสตา  เพื่อหางบประมาณก่อสร้างมัสยิดและศูนย์การเรียนตาดีกาประจำมัสยิด ณ  มัสยิดเจาะบันตัง  หมู่ 9  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์