นายปองพล  กีรติวิริยาถรณ์  วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มอบน้ำดื่ม บี แอล ขนาด 600 ซีซี  จำนวน 200 ขวด  เพื่อใช้ในกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ของศูนย์ตาดีกานูรุลอิสลาม บ้านคอลอบาแล  ตำบลบาเจาะ  อำเภอบันนังสตา  จ.ยะลา  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนและภายในตำบลบาเจาะและชุมชนรอบข้าง และให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วย โดยมีนายอิบรอเฮม  มาแจ ตัวแทนคณะกรรมการตาดีกานูรุลอิสลาม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561   ณ  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์