เขื่อนบางลาง

 

 

 

        นายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพระดับ 7  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานพหุวัฒนธรรมอำเภอบันนังสตา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมเพิ่มคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับผู้ดำเนินงานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้าน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลา ซึ่งภายในงานมีการแสดงลิเกฮูลู อานาซีด การแสดงมโนรา รวมถึงมีการจำหน่ายสินค้าของดีแต่ละพื้นที่ในอำเภอบันนังสตาด้วย โดยมีนายธราวุธ  ช่วยเกิด  นายอำเภอบันนังสตา  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561   ณ  ตลาดนัดสะพานยีลาปัน อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์