นายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพระดับ 7  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานพหุวัฒนธรรมอำเภอบันนังสตา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมเพิ่มคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับผู้ดำเนินงานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้าน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลา ซึ่งภายในงานมีการแสดงลิเกฮูลู อานาซีด การแสดงมโนรา รวมถึงมีการจำหน่ายสินค้าของดีแต่ละพื้นที่ในอำเภอบันนังสตาด้วย โดยมีนายธราวุธ  ช่วยเกิด  นายอำเภอบันนังสตา  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561   ณ  ตลาดนัดสะพานยีลาปัน อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์