เขื่อนบางลาง

กฟผ. เขื่อนบางลาง  ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาโรงเรียนบ้านเขาน้อย จ.นราธิวาส

 

      นายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพระดับ 7  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ประวัติของเขื่อนบางลาง กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและมาตรการประหยัดพลังงาน ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอิสลามบาเจาะ ตำบลบาเจาะ  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  ในโอกาสที่เดินทางมาทัศนศึกษาที่เขื่อนบางลาง  เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันได้  และโอกาสนี้ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าชมโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง โดยมีนายถวิล  อินทร์แป้น  แผนกเดินเครื่องกะ 2  บรรยายให้ความรู้ด้านเทคนิคแก่คณะครูและนักเรียนด้วย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561   ณ  โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์