กฟผ. เขื่อนบางลาง  ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาโรงเรียนบ้านเขาน้อย จ.นราธิวาส

 

      นายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพระดับ 7  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ประวัติของเขื่อนบางลาง กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและมาตรการประหยัดพลังงาน ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอิสลามบาเจาะ ตำบลบาเจาะ  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  ในโอกาสที่เดินทางมาทัศนศึกษาที่เขื่อนบางลาง  เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันได้  และโอกาสนี้ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าชมโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง โดยมีนายถวิล  อินทร์แป้น  แผนกเดินเครื่องกะ 2  บรรยายให้ความรู้ด้านเทคนิคแก่คณะครูและนักเรียนด้วย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561   ณ  โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์