เขื่อนบางลาง

          เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม 2561  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท ให้กับมัสยิดบริเวณรอบเขื่อนบางลาง จำนวน 6  มัสยิด  เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันรายออีดิ้ลอัฎฮา ประจำปี 2561

          โดยกิจกรรมวันรายออีดิ้ลอัฎฮา เป็นประเพณีที่มีการเชือดสัตว์พลีทาน เยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เลี้ยงอาหารให้กับคนยากจน  ซึ่งแต่ละมัสยิดได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและชุมชน  ให้ได้ตระหนักถึงประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี ที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมา  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนอีกด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์