เขื่อนบางลาง

             นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เป็นตัวแทน กฟผ. เขื่อนบางลางและโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน ประจำปี 2561  ของโรงเรียนเขื่อนบางลาง โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีจิตสำนึกของความรับผิดชอบและมีวินัย  เห็นความสำคัญของการมีสมรรถภาพที่ดี ปลอดภัยจากยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้รัก รู้สามัคคี  โดยมีนายกูและ  ต่วนจอหลง  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม

            โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส คู่เปิดสนามระหว่างทีมครูโรงเรียนเขื่อนบางลาง กับตัวแทนแต่ละชุมชน หน่วยงานใกล้เคียงและหน่วยงานความมั่นในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์เขื่อนบางลาง เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2561

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์