เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2561  ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  ร่วมกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดอาคาร สานสัมพันธ์พี่น้องสันติ โรงเรียนบ้านสันติ  ซึ่งทางโรงเรียนบ้านสันติได้จัดขึ้น เพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณรอบๆโรงเรียน  และโอกาสนี้ได้ร่วมพบปะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติ  ครู นักเรียน หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่  ชุมชนรวมถึงผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี   พร้อมกันนี้ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน สปช.102/26  ขนาด 3 ห้องเรียน ของโรงเรียนบ้านสันติ ตำบลเขื่อนบางลาง  ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์