เขื่อนบางลาง
       งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  จัดโครงการ “เปิดประตูศูนย์การเรียนรู้  โรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปี  2561” โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเขื่อนบางลาง  จำนวน 80 คน  โรงเรียนบ้านสันติ  จำนวน 20 คน โรงเรียนบ้านธารทิพย์ จำนวน 30 พร้อมบุคลากรของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน  จำนวน  20  คน  ไปทัศนศึกษาเรียนรู้ ด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ  การผลิตกระไฟฟ้าจากพลังงานต่างๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน  โดยมี นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ  5  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เป็นหัวหน้าคณะนำนักเรียนไปทัศนศึกษาในครั้งนี้  ระหว่างวันที่  3-4 กันยายน 2561 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์