งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  จัดโครงการ “เปิดประตูศูนย์การเรียนรู้  โรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปี  2561” โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเขื่อนบางลาง  จำนวน 80 คน  โรงเรียนบ้านสันติ  จำนวน 20 คน โรงเรียนบ้านธารทิพย์ จำนวน 30 พร้อมบุคลากรของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน  จำนวน  20  คน  ไปทัศนศึกษาเรียนรู้ ด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ  การผลิตกระไฟฟ้าจากพลังงานต่างๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน  โดยมี นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ  5  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เป็นหัวหน้าคณะนำนักเรียนไปทัศนศึกษาในครั้งนี้  ระหว่างวันที่  3-4 กันยายน 2561 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์