นายกำซานี   มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานฯ ลงพื้นที่พบปะชุมชนและผู้นำศาสนาบริเวณรอบเขื่อนบางลาง เพื่อมอบตารางปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440/2562  ให้กับมัสยิด สุเหร่า และชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง  เพื่อใช้ดูเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจประจำวัน (เวลาละหมาด) ซึ่งบริบทของชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง  นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่จึงมีผลการตอบรับที่ดีและมีความพึงพอใจที่ทาง กฟผ.เขื่อนบางลาง  ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านศาสนาและชุมชนบริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง

      โดยที่ผ่านมา ทาง กฟผ. เขื่อนบางลางร่วมกับโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 ได้จัดทำเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 7-14  กันยายน 2561

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์