เขื่อนบางลาง

     นายกำซานี   มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานฯ ลงพื้นที่พบปะชุมชนและผู้นำศาสนาบริเวณรอบเขื่อนบางลาง เพื่อมอบตารางปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440/2562  ให้กับมัสยิด สุเหร่า และชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง  เพื่อใช้ดูเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจประจำวัน (เวลาละหมาด) ซึ่งบริบทของชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง  นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่จึงมีผลการตอบรับที่ดีและมีความพึงพอใจที่ทาง กฟผ.เขื่อนบางลาง  ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านศาสนาและชุมชนบริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง

      โดยที่ผ่านมา ทาง กฟผ. เขื่อนบางลางร่วมกับโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 ได้จัดทำเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 7-14  กันยายน 2561

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์