เขื่อนบางลาง
      วันที่ 4 กันยายน 2561  นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มอบน้ำดื่ม บี แอล  ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด ให้กับทางอำเภอบันนังสตา เพื่อใช้ในการจัดงาน กล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตา ประจำปี 2561  โดยมีนายปฐมพร  เผือกพันธ์  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ ) เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา  

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์