วันที่ 4 กันยายน 2561  นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มอบน้ำดื่ม บี แอล  ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด ให้กับทางอำเภอบันนังสตา เพื่อใช้ในการจัดงาน กล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตา ประจำปี 2561  โดยมีนายปฐมพร  เผือกพันธ์  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ ) เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา  

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์