เขื่อนบางลาง

          วันที่ 12 กันยายน  2561  นายกำซานี   มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางลาง  ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาข้อมูล ให้บริการแก่นักเรียน คณะครูและประชาชนในเขตพื้นที่บริการที่มีความสนใจ และห้องสมุดดังกล่าวทาง กฟผ.เขื่อนบางลาง ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง ด้วย

          โอกาสนี้ นายวิสุทธิ์  ชูมัง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และทาง กฟผ.เขื่อนบางลาง ได้มอบหนังสือ ชุดความรู้ด้านพลังงานและภารกิจผลิตไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด  เพื่อใช้วางในห้องสมุดโรงเรียน โดยมีนายอับดุลรอห์มัน  บาเน็ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลาง เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านบางลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์