เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายคติ  ชนนีบำรุง  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 พร้อมผู้ปฏิบัติงานฯ  ร่วมพบปะชุมชนบริเวณริมขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางและชุมชนบริเวณ Spillway เขื่อนบางลาง จำนวน 15 ครัวเรือน เพื่อพบปะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  รู้จักมักคุ้นระหว่างกัน สืบเนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนบางลาง ที่รู้จักและสนิทสนมกับชุมชนได้เกษียณอายุไปและเป็นการแนะนำผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รุ่นใหม่ ให้ทางชุมชนได้รู้จักด้วย เพราะทางชุมชนยังจำเป็นต้องใช้เส้นทางภายในเขต กฟผ.เขื่อนบางลาง สัญจรผ่านไปมาด้วย

          นอกจากนี้ ได้สอบถามปัญหาต่าง ๆ ของทางชุมชน และขอความร่วมมือกับชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่อง ดูแล ทรัพย์สินและเขตหวงห้าม ของ กฟผ.เขื่อนบางลาง ด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์