เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561  นายอดุลย์  มูหะมัด  หัวหน้าหน่วยบริหาร โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 และผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มอบเงินสนับสนุน จำนวน 5,000บาท ให้กับศูนย์ตาดีกาบ้านสนามบิน  หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์ตาดีกา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีการออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี มีความสามัคคี มีระเบียบวินัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยมีนายอับดุลเลาะ  ดอรอแม  อีหม่ามประจำมัสยิดบ้านสนามบิน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  

       เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม 2561  นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา  เขื่อนรัชชประภา  นายอดุลย์  มูหะมัด หัวหน้าหน่วยบริหาร โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 และผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง มอบเงินสนับสนุน จำนวน 15,000บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์ตาดีกาประจำมัสยิดเขื่อนบางลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  เพื่อขยายอาคารเรียนให้กว้างขึ้น ลดการแออัดของจำนวนเด็กในแต่ละห้องเรียนและสร้างบรรยากาศที่ดีภายในห้องเรียน โดยมีนายอัลมามี  ดอนิ อีหม่ามประจำมัสยิดเขื่อนบางลาง  เป็นผู้รับมอบ ณ  ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์