เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม 2561  นายสมชาย  จันทร์เย็น  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมต้อนรับ ร้อยโท ธนัญชัย  เพลา  ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ที่ 3310  ซึ่งมีฐานปฏิบัติการบริเวณประตูทางเข้า กฟผ.เขื่อนบางลาง ในโอกาสที่ กลช-ฟ. มารับตำแหน่งใหม่ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยด้านการดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อให้ชุมชนบริเวณโดยรอบมีความไว้วางใจกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วย   ณ  ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์