เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561  นายกำซานี  มะเร๊ะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ และศปก.อ.สัญจร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบันนังสตาทุกหน่วยงาน เข้าร่วม เพื่อพบปะ พูดคุย สอบถามการเป็นอยู่ของคนชุมชนบ้านสายสุราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนบางลาง และเป็นการสร้างความเข้าใจภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ชาวบ้านได้รับทราบ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบูรณาการร่วมกัน  ซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์