เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม 2561  นายปองพล  กีรติวิริยาภรณ์  วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มอบอาหารเป็ด จำนวน 20กระสอบ ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบือซู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการส่งเสริมต่อยอดการดำเนินงานของกลุ่มให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและให้เกิดรายได้ของกลุ่ม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของสมาชิกและเป็นแบบอย่างการดำเนินกิจการให้แก่ชุมชนข้างเคียงต่อไป

          ในครั้งนี้ได้มี นายซิสกิฟรี  อูมา ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบือซูพร้อมสมาชิกกลุ่ม เป็นผู้รับมอบ ณ  ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์