เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561  นายประดิษฐ์  พูลสวัสดิ์  วิทยากรระดับ 8 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยในพิธีมีข้าราชการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยกองกำลังในพื้น รวมถึงภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบันนังสตา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์