นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ 5  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหลักของ กฟผ.  ประวัติเขื่อนบางลาง ภารกิจและประโยชน์ของเขื่อนบางลาง  ให้กับคณะจากโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา  ในโอกาสที่ทางโรงเรียนได้มีการจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ เขื่อนบางลาง  เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้

          โอกานี้ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมและการปฏิบัติงานจริงภายในโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง โดยมีนายจำลอง ไผ่นวล หัวหน้าแผนกเดินเครื่อง กะ 3  ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ซึ่งได้รับรับความสนใจจากคณะอาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์