เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561  นายกำซานี  มะเร๊ะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางพร้อมผู้ปฏิบัติงานฯ  โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 ลงพื้นที่ชุมชนบ้านสันติ 2  หมู่ที่ 6  ตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต   เพื่อพบปะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลางและรับฟังปัญหาของชุมชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน  ซึ่งครั้งนี้ได้รับทราบข้อปัญหาเรื่องช้างป่าที่ลงมาทำลายทรัพย์สิน สวนผลไม้ของชาวบ้านและปัญหาไฟฟ้าดับเป็นระยะเวลานาน  โดยทางชุมชนให้ทาง กฟผ. นำปัญหาที่ทางชุมชนได้รับผลกระทบไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์