นายนิยา  วาเด็ง  วิทยากรระดับ 7 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหลักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงประวัติของเขื่อนบางลาง  ภารกิจและประโยชน์ของเขื่อนบางลาง  ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  ในโอกาสซึ่งทางวิทยาลัยได้นำนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 90 คน ศึกษาเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการจริง  เพื่อให้นักศึกษาเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้

          โอกาสนี้ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงภายในโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง โดยมี นายธนากร  ราษฎรบำรุง  ช่างระดับ 5  ผู้ปฏิบัติงานแผนกเดินเครื่องกะ 4   ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลด้านเทคนิคและหลักการทำงานของเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วย  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์