เมื่อวันพุธ ที่  7 พฤศจิกายน  2561  นายสมชาย จันทร์เย็น  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และคณะ เป็นผู้แทน กฟผ. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีนายธราวุธ  ช่วยเกิด  นายอำเภอบันนังสตา  เป็นประธานการประชุม  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหาส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา
 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์