นายถวิล  อินทร์แป้น   หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 2  พร้อมผู้ปฏิบัติงานชมรมพุทธศาสนาเขื่อนบางลาง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นตัวแทน กฟผ. ถวายปัจจัยงบประมาณให้กับวัดบริเวณรอบเขื่อนบางลาง จำนวน 6 วัด ประกอบด้วย วัดเนรัญชราวาส  วัดฉลองชัย  วัดคอกช้าง  วัดถ้ำทะลุ  สำนักสงฆ์ถ้ำชาญคูหา  และสำนักสงฆ์สันติ2  โดยถวายปัจจัยให้วัดละจำนวน 10,000 บาท  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561  
  

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์