เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561  นายปองพล  กีรติวิริยาภรณ์  วิศวกรระดับ 9  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมงานเมาว์ลิดสัมพันธ์ชุมชนบ้านสนามบิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  ซึ่งทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มัสยิดบ้านสนามบินและชุมชนบ้านสนามบิน ร่วมกันจัดขึ้น  เพื่อรำลึกถึงวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)  แล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  การสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม  และสามารถนำแบบอย่างที่ดีของศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) มาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์