เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  ร่วมกับมัสยิดเขื่อนบางลางและชุมชนคอลอกาเอ  ร่วมจัดงานเมาว์ลิดสัมพันธ์  เพื่อรำลึกถึงวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)  และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  การสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม  และสามารถนำแบบอย่างที่ดีของศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) มาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนด้วย

ในการจัดงานครั้งนี้มี นายปองพล  กีรติวิริยาภรณ์  วิศวกรระดับ 9  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  หน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้เคียงและชาวบ้านได้เข้าร่วมงานและร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง 

          ทาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางชุมชนได้จัดขึ้น  เพื่อให้มีส่วนร่วมกับชุมชนบริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง ดั่งเป็นครอบครัวเดียวกันเสมอมาและตลอดไป 
 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์