เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ และศปก.อ.สัญจร  โดยมีนายธราวุฒิ  ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในกิจกรรม และมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบันนังสตาทุกหน่วยงานเข้าร่วม เพื่อพบปะ พูดคุย สอบถามการเป็นอยู่ของคนชุมชนบ้านเตี๊ยะ (บ้านกาโสด) หมู่ที่ 5 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และเป็นการสร้างความเข้าใจภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ชาวบ้านได้รับทราบ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานบูรณาการร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์