วันที่ (27 พ.ย. 61) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 ร่วมจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยมีตัวแทนชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง จำนวน 7 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 100 คน  ซึ่งทาง กฟผ.ได้ให้ความสำคัญกับประเพณี วัฒนธรรม ของชุมชนในพื้นที่ และเพื่อให้ชาวมุสลิมได้ตระหนักถึงประเพณีทางศาสนาอิสลาม และทำให้เกิดความสัมพันธ์ฉันท์พี่ฉันท์น้อง ตลอดจนทำให้เกิดความสามัคคี ความไว้วางใจต่อกันระหว่าง กฟผ.กับชุมชนด้วย
            สำหรับเทศกาลกวนขนมอาซูรอ ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามอย่างหนึ่งที่ ชาวมุสลิมทั่วโลกต้องจัดขึ้น การจัดกิจกรรมกวนขนมอาซูรอเป็นการทบทวน หรือการระลึกถึงความยากลำบากของชาวมุสลิมในสมัยท่านศาสดานุฮ ที่ประสบกับมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกันเอง

            ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีนายสมชาย  จันทร์เย็น  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง นายอดุลย์  มูหะมัด  หัวหน้าหน่วยบริหาร  นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์  พร้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์