เมื่อวันที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “สันติเกมส์” ของโรงเรียนบ้านสันติ หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  โดยมีการแข่งขันกีฬาระหว่างเด็กนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่ชุดกองกำลังในพื้นที่และหน่วยงานข้างเคียง ซึ่งทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย และเสริมสร้างพัฒนาการด้านกีฬาให้กับเด็กนักเรียนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานข้างเคียงด้วย โดยบรรยากาศของการจัดกิจกรรมกีฬาภายในครั้งนี้ มีความอบอุ่น สนุกสนาน และโอกาสนี้ ทาง กฟผ. เขื่อนบางลาง ได้สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด  เพื่อใช้ในกิจกรรมครั้งนี้  โดยมีนางสาวยามีล๊ะ  หะรง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติ เป็นผู้รับมอบ  ณ โรงเรียนบ้านสันติ
 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์