เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายนิยา  วาเด็ง  วิทยากรระดับ 7 ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นตัวแทนมอบของรางวัลให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดบ้านฉลองชัย หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เพื่อใช้เป็นของรางวัลให้กับเด็กในกิจกรรมงานเมาว์ลิดนบี ซึ่งทางมัสยิดและศูนย์ตาดีกาได้จัดขึ้น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธ์ของคนในชุมชน  ซึ่งทาง กฟผ.เขื่อนบางลาง  ได้สนับสนุนของรางวัลส่วนหนึ่ง โดยมี นางสาวคอลีเยาะ  สาแมปูโจะ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 


       เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายนิยา  วาเด็ง  วิทยากรระดับ 7  นายลุคมัน  ยานยา ช่างระดับ 5 ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มอบของรางวัลส่วนหนึ่ง ซึ่งมีนายอับดุลรอแม  อามูดี  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการเมาว์ลิดสัมพันธ์  สร้างสันติสุขให้ประชาชนเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8  ธันวาคม 2561 ณ มัสยิดบ้านดาแลแป  หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน ประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขื่อนบางลาง รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์