เมื่อวันพุธ ที่12 ธันวาคม2561 เวลา 09:00น.  ณ  ศาลาชมวิว กฟผ.เขื่อนบางลาง นายสมชาย จันทร์เย็น หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ ศรีอินทร์ อดีต ช.หก-ปล. ให้การต้อนรับนายสมนึก ฉีดเสน ผู้อำนวยการส่วนงานวิทยุกระจายเสียง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี ศอ.บต. และคณะ  ในโอกาสที่ทางคณะได้เดินทางมาจัดรายการวิทยุถ่ายทอดสด รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนบางลาง แนวโน้มสถานการณ์น้ำในปี2561-2562 และหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนบางลาง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับทราบ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. คลื่นวิถีไทย ระบบFM ความถึ่95.5 MHz. , ทางสถานีวิทยุสวท.ยะลาระบบ FM ความถี่94.25MHz. และสถานีวิทยุชุมชนเครือข่าย ศอ.บต. จำนวน19 คลื่นความถี่

        โดยมีนายสมชาย จันทร์เย็น หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และนายสฤษดิ์ ศรีอินทร์ อดีต ช.หก.-ปล. เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถาม ชี้แจง ให้ข้อมูล ในทุกประเด็นคำถาม แก่นายวิโรจน์ ศรีไสย ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุ ศอ.บต 

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์