เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายชัยวัฒน์  มานะพันธุ์พงศ์  ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช.) เป็นประธานเปิดป้ายอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง หลังจากที่มีการปรับปรุงโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ

          โอกาสเดียวกัน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561  ทาง กลช-ฟ. ได้จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาพุทธและเจิมป้ายโรงไฟฟ้า ซึ่งได้นิมนท์พระสงฆ์ จำนวน9 รูป จากวัดเนรัญชราวาส อำเภอบันนังสตา  เพื่อให้เป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ความสว่างไสวและเพิ่มความมั่นคงด้านกระแสไฟฟ้าในภาคใต้ตอนล่างด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์