เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562  นายนิยา  วาเด็ง  วิทยากรระดับ 7  ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท  ให้กับโรงเรียนอิสลามบาเจาะ  ตำบาเจาะ  อำเภอบันนังสตา  โดยมีนายมูฮำหมัด  แม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามบาเจาะ เป็นผู้รับมอบ  เพื่อเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายและให้นักเรียนรู้จักความรัก ความสามัคคี รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน และทางผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามบาเจาะ ได้ขอขอบคุณที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านกีฬาของเด็ก เยาวชน บริเวณรอบเขื่อนบางลาง ด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์