เมื่อวันที่ 1-15 มกราคม 2562  นายสมชาย  จันทร์เย็น  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และผู้ปฏิบัติโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 เข้าเยี่ยมพบปะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี อำเภอบันนังสตาและอำเภอธารโต  รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคง ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง  พร้อมมอบปฏิทิน กฟผ. ของที่ระลึกและกระเช้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนในจังหวัดยะลา ในโอกาสส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ 2562  

       ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง กฟผ. กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และโอกาสในการร่วมมือในอนาคตต่อไป อีกทั้งเพื่อขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการของ กฟผ. ด้วยดีตลอดมา ด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์