เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนศรีบางลางวิทยานุสรณ์ ตำบลเขื่อนบางลาง และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายนิยา วาเด็ง วิทยากรระดับ 7 และนายลุคมัน ยันยา ช่างระดับ 5 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นผู้แทน กฟผ.  มอบของรางวัลให้กับนายอิสมาแอ ยูโซ๊ะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีบางลางวิทยานุสรณ์ และมอบของรางวัลให้กับนางแวอารีซะ สามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนคัมภีร์วิทยา เพื่อ สนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ของแต่ละโรงเรียน  ตลอดจนเพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ.เขื่อนบางลาง กับชุมชนข้างเคียง เพื่อให้เกิดการสนับสนุนภารกิจของ กฟผ.อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์