เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562  นายสมชาย  จันทร์เย็น  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กโรงเรียนเขื่อนบางลาง ประจำปี 2562 ซึ่งทางโรงเรียนเขื่อนบางลางได้จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และรู้จักหน้าที่ของตน อยู่ในระเบียบวินัยอันดี  ซึ่งโอกาสนี้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนบางลางและผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กครั้งนี้ด้วย  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับครู นักเรียนและชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง เพื่อให้เกิดการสนับสนุนภารกิจของ กฟผ.อย่างยั่งยืนในโอกาสต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์