เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 09.09 น. ณ อาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายสมชาย  จันทร์เย็น  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง   เป็นประธานในงานยก ROTOR BLG – 03 โดยมีผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ประกอบด้วย หน่วยงาน อบค., อบฟ., อบย.จากส่วนกลาง กับทีมงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นงาน Warranty Inspection BLG – 03

       ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ ติดตามความเสียหายความผิดพลาดการทำงานทั้ง Auxiliary part และ Main part เพื่อนำไปเคลมกับบริษัท HUADONG ประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต ต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์