เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562  นายสมชาย  จันทร์เย็น  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มอบน้ำดื่ม BL  ขนาด 350  มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด  ให้กับทางอำเภอบันนังสตา โดยมีนายอาแซ  มาฮะ  ผู้แทนจากอำเภอบันนังสตา เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เพื่อนำไปใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งทางอำเภอบันนังสตาร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนอื่นๆ  ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ  เพื่อส่งเสริม พัฒนาในด้านความคิด การแสดงออกและเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
ข่าวเขื่อนบางลาง

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์