เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายนิยา  วาเด็ง  วิทยากรระดับ 7  ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นผู้แทนกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ลงพื้นที่ชุมชน พบปะผู้นำศาสนาและชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง   เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการเป็นอยู่ชุมชน ซึ่งสามารถนำมาประกอบการดำเนินงานด้านชุมชนของ กฟผ.เขื่อนบางลาง ต่อไป   

       พร้อมกันนี้ ทาง กฟผ.เขื่อนบางลาง ได้แจกจ่ายปฏิทินอิสลาม ประจำปีฮิจญเราะฮ์ 1440-1441 ซึ่งทาง กฟผ. ได้จัดทำทำขึ้น เพื่อไว้แจกจ่ายให้กับชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม  ซึ่งทาง กฟผ. เขื่อนบางลาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ทุกๆ ชุมชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและตลอดไป

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์