เมื่อวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562   ณ อาคารสำนักงานโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายนิยา วาเด็ง วิทยากรระดับ 7 พร้อมด้วย นายลุคมาน ยานยา ช่างระดับ 5 งานประชาสัมพันธ์กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมกันต้อนรับคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล และโรงเรียนดำรงวิทยา จำนวน 25 คน ในโอกาสที่ทางคณะฯได้เดินทางมาอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตคลิบวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองในกระบวนการจัดทำสื่อสารคดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรม ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์