เมื่อวันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562      นายสมชาย  จันทร์เย็น  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ นายมะยูโซ๊ะ อาลีมามะ นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง  ณ บ้านสนามบิน ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.เขื่อนบางลาง กับส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนได้สอบถามทุกข์ สุข  พร้อมกล่าวขอบคุณนายกเทศมนตรีเขื่อนบางลางที่ได้สนับสนุนภารกิจ กฟผ.เขื่อนบางลาง ด้วยดีตลอดมา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์