เมื่อวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมกับ โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (หก-ปล.) จัดโครงการแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนรอบเขื่อนบางลาง ประจำปี 2562  ซึ่งมีนายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ให้การกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนบริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และมีนายนิยา  วาเด็ง วิทยากรระดับ 7 นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ 5 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจ เพื่อให้ครู เด็กนักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของเขื่อนบางลางและภารกิจของ กฟผ. รวมถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้มีการให้ความรู้เรื่องโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และนำชมแปลงสาธิต ตลอดจนการสาธิตการทำปุ๋ย ชีวภาพ สารไล่แมลง 

        ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีโรงเรียนบริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง เข้าร่วมจำนวน 13 โรงเรียน มีเด็กนักเรียน ประมาณ 500 คน พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์ถังหมักจุลินทรีย์ และวัสดุในการทำปุ๋ยชีวภาพให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย เพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปทำได้เองที่โรงเรียนต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์