เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  นายอนุพงศ์  ผดุงวัฒน์ศิริกุล  พยาบาลวิชาชีพระดับ 10  นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชาติเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยร่วมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนฯ  โดยมี พล.อ.จำลอง  คุณสงค์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ( คปต.ส่วนหน้า)  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 และรวมพลังอาสาสมัครที่มีจิตอาสาเพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติต่อไป

กิจกรรมครั้งนี้มี หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนในเขตพื้นที่บ้านสันติ 2  บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9  และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์