เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562     ห้องประชุมตันหยง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายสมชาย จันทร์เย็น หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน ( JMC ) โดยมีนายกฤชปภพ ชุมช่วย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี และคณะ ร่วมประชุมหารือในเบื้องต้น เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อวางแผนการปลูกพืชในฤดูแล้ง ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน ( JMC ) เพื่อปลูกพืชฤดูแล้งในครั้งต่อไป กำหนดจะประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์