เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลางเครื่องที่ 1-3  ร่วมรับประทานอาหารและร่วมบริจาคหารายได้สมทบทุนซื้อที่ดิน ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสร้างสุสาน (กูโบร์)  ณ มัสยิดนูรูลฮูดา  บ้านบูเกะจะ  หมู่ที่ 8  ตำบลบันนังสตา  จังหวัดยะลา 

การบริจาคครั้งนี้ มีผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลางเครื่องที่ 1-3  และพนักงานจ้างเหมาบริษัท ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับชุมชนบริเวณรอบข้าง

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์