เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์         กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลเขื่อนบางลาง เพื่อเป็นการปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานต่อไปของส่วนราชการฝ่ายปกครองและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานราชการ  ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ในตำบลเขื่อนบางลาง 

ซึ่งวาระการประชุมสภาสันติสุขตำบลเขื่อนบางลาง   เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชนในตำบล  ซึ่งนายรำมือลี เจ๊ะแวกูนิง กำนันตำบลเขื่อนบางลาง เป็นประธานการประชุม โดยตัวแทนจากทุกหน่วยงานและผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาในตำบลเขื่อนบางลาง  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  ณ ศูนย์บริการข้อมูลหมู่บ้านฉลองชัย หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์