เมื่อวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ห้องประชุมปาหนัน โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายนิยา เบญจวันเด่น วิทยากรระดับ 7 พร้อมด้วย นายลุคมัน ยานยา ช่างระดับ 5 งานประชาสัมพันธ์กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมกันต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จำนวน 40 คน ในโอกาสที่ทางคณะฯได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  โดยภาคเช้าฟังบรรยายสรุปภารกิจ ประวัติ และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำของโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตามด้วยการบรรยายสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาคบ่ายเข้าชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลางและฟังการบรรยายสรุป จากนายสุทธิพงศ์ ศรีสุวรรณ ช่างระดับ 7 แผนกเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์