เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  นายกำซานี  มะเร๊ะ หัวน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะชุมชนบ้านภัคดี หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนบางลาง และชุมชนบ้านสันติ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา  เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและรับทราบปัญหาของชุมชนในแง่มุมต่างๆ  เพื่อนำมาข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยนำมาปรับใช้กับการดำเนินแผนงานด้านชุมชนต่อไป 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์