เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562   ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายสมชาย จันทร์เย็น หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง นายปองพล กีรติวิริยาภรณ์ วิศวกรระดับ 9 และคณะ เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ตามข้อคำสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี โครงการชลประทานยะลา สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา สำนักงานประมงจังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดยะลา และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์